Bytové družstvo
   Nad Střelnicí, družstvo
   Tomečkova 887/3
   Brno, 63800
   IČ: 262 72 768
    Zaregistrujte svou
   e-mailovou adresu
   a budete pravidelně
   informováni o novinkách.

    "CO ŘEŠÍME"
   je nově přidaná sekce
   v níž jsou aktuálně
   rešené otázky družstva.


NOVINKY

Pozvánka na ?lenskou sch?zi 2017 - listopad


Pozvánka na náhradní ?lenskou sch?zi 2016 - prosinec

 • Datum a místo konání: st?eda 9.12.2015 v 18h; v kancelá?i družstva – prostorách sušárny, Tome?kova 5, Brno - Lesná.
 • Pozvánka na sch?zi: stáhnouit
 • Plná moc k zastupování na ?lenské sch?zi: stáhnout

Pozvánka na ?lenskou sch?zi 2016 - listopad

 • Datum a místo konání: st?eda 23.11.2016 v 18h; v kancelá?i družstva – prostorách sušárny, Tome?kova 5, Brno - Lesná.
 • Pozvánka na sch?zi: stáhnouit
 • Plná moc k zastupování na ?lenské sch?zi: stáhnout
 • Ú?etní uzáv?rka: stáhnout 1, stáhnout 2 stáhnout 3

Pozvánka na náhradní ?lenskou sch?zi 2015 - prosinec

 • Datum a místo konání: st?eda 9.12.2015 v 18h; v kancelá?i družstva – prostorách sušárny, Tome?kova 5, Brno - Lesná.
 • Pozvánka na sch?zi: stáhnouit
 • Plná moc k zastupování na ?lenské sch?zi: stáhnout

Pozvánka na ?lenskou sch?zi 2015 - listopad

 • Datum a místo konání: st?eda 25.11.2015 v 18h; v kancelá?i družstva – prostorách sušárny, Tome?kova 5, Brno - Lesná.
 • Pozvánka na sch?zi: stáhnouit
 • Plná moc k zastupování na ?lenské sch?zi: stáhnout
 • Nové stanovy bytového družstva (zatím nebyly schváleny): stáhnout

Hospoda?ení za rok 2014


Pozvánka na náhradní ?lenskou sch?zi 2014 - prosinec

 • Datum a místo konání: st?eda 10.12.2014 v 19h; zasedácí sál klubovny ÚM? Brno - server, Okružní 21, Brno - Lesná.
 • Pozvánka na sch?zi: stáhnouit
 • Plná moc k zastupování na ?lenské sch?zi: stáhnout
 • Nové stanovy bytového družstva: stáhnout
 • Poznámka: Pro odhlasování nových stanov je pot?eba 100% ú?ast ?len? BD.

Pozvánka na ?lenskou sch?zi 2014 - listopad

 • Datum a místo konání: st?eda 26.11.2014 v 19h; zasedácí sál klubovny ÚM? Brno - server, Okružní 21, Brno - Lesná.
 • Pozvánka na sch?zi: stáhnouit
 • Plná moc k zastupování na ?lenské sch?zi: stáhnout
 • Nové stanovy bytového družstva: stáhnout

Pr?kaz energetické náro?nosti budov - Tome?kova (2014 - srpen)


Harmonogram oprav teras a balkón? 2014


Pozvánka na ?lenskou sch?zi 2014 - ?erven

 • Datum a místo konání: st?eda 11.6.2014 v 19h; zasedácí sál klubovny ÚM? Brno - server, Okružní 21, Brno - Lesná.
 • Pozvánka na sch?zi: stáhnouit
 • Nové stanovy bytového družstva: stáhnout

Projednávání návrhu zm?ny územního plánu 4.2.2014


Pravidelné sch?zky družstva v roce 2014

sušárn? Tome?kova 5 vždy ve 20:00

Leden 08., 22. Kv?ten
14., 28.
Zá?í
03., 17.
Únor 05., 19.
?erven 11., 25. ?íjen 01., 15., 29.
B?ezen 05., 19.
?ervenec 09., 23. Listopad 12., 26.
Duben 02., 16., 30. Srpen
06., 20. Prosinec 10.

Zm?ny v poplatcích za odpad prost?ednictvím e-mailu

 • sta?í zaregistrovat svou e-mailovou adresu na stránkách m?sta p?ímo ZDE


Harmogram oprav teras a balkón? - zahájení 1.4.2013

 • dokument naleznete v sekci DOKUMENTY, nebo p?ímo ZDE


Pravidelné sch?zky družstva v roce 2013

v sušárn? Tome?kova 5 vždy ve 20:00

Leden 02., 16., 30. Únor 13., 27. B?ezen 13., 27. Duben 10., 24.
Kv?ten 08., 22. ?erven 05., 19. ?ervenec 03., 17., 31.
Srpen 14., 28. Zá?í 11., 25. ?íjen 09., 23.
Listopad 06., 20. Prosinec 04., 18.


Platba za komunální odpad v roce 2013

SKUPINY POPLATNÍK? OD 1. 1. 2013

a) fyzické osoby, které mají na území m?sta Brna evidován trvalý pobyt,
b) fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinc? na území ?eské republiky povolen p?echodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dn?,

c) fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinc? na území ?eské republiky pobývají v obci p?echodn? po dobu delší 3 m?síc?,

d) fyzické osoby, kterým byla ud?lena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo do?asná ochrana podle zákona upravujícího do?asnou ochranu cizinc?,

e) fyzické osoby, které mají na území m?sta ve vlastnictví stavbu ur?enou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný d?m, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.


SAZBA POPLATKU

675,- K? za poplatníka a kalendá?ní rok 2013

Sazba poplatku se skládá ze dvou ?ástek:
a) z ?ástky s horní zákonnou hranicí až 250,- K? za poplatníka a kalendá?ní rok a

b) z ?ástky stanovené podle skute?ných náklad? obce p?edchozího roku na sb?r a svoz net?íd?ného komunálního odpadu rozpo?ítaných na jednoho poplatníka; p?i celkových nákladech m?sta Brna na sb?r a svoz v p?edchozím roce ve výši 180 598 000,- K? a po?tu poplatník? 424 894, ?iní horní hranice této ?ásti poplatku pro rok 2013 ?ástku 425,- K? na poplatníka.

SPLATNOST POPLATKU

je stanovena pro rok 2013 op?tovn? na nejzazší datum 31. 5. 2013, platit však m?žete již od ledna 2013. Pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1. 5. do 31. 12. je pom?rná ?ást poplatku splatná do posledního dne v m?síci následujícím po m?síci vzniku poplatkové povinnosti.

VÍCE NA WWW.BRNO.CZ/ODPADY


Upozorn?ní (p?idáno 5. 3. 2012)

Vážení spolubydlící,·op?tovn? apelujeme na zamykání vchodových dve?í a obez?etnost p?i pohybu neznámých osob v·domech. Dne 29.2.2012 došlo k·dalšímu vloupání do bytu v·dom? ?. 5 a b?hem zimy byly v·témže dom? vykradeny 3 sklepy.

Pamatujte že jde o majetek každého z·nás a ten m?žeme ochránit když budeme zamykat a nebudeme lhostejní.

 • zamykejte vždy vchodové dve?e domu
 • opat?ete si bezpe?nostní zámek na své bytové dve?e
 • zamykejte vchodové dve?e ke sklep?m
 • kontrolujte své sklepy
 • p?i jakékoliv krádeži ihned hlaste policii

Pokud budete mít jakékoliv podn?ty nebo pochybnosti o bezpe?í našeho majetku, m?žete též kontaktovat strážníka, který má na starosti naši ulici:

Hana Graciasová

Služebna: Nová?kova 229/16

614 00 Brno

tel. 545·241·904

Kontaktní formulá?: http://www.mpb.cz/ - v·sekci „Vyhledat strážníka" - zadejte ulici a objeví se vám kontaktní karta „našeho" strážníka, kde naleznete také zmín?ný formulá?.

BD Nad St?elnicí,·Šárka Jelínková.


Aktuální ?innosti družstva (aktualizováno 12. 2. 2012)

D?tské h?išt?
V podzimních m?sících 2011 byla dokon?ena 1. etapa d?tského h?išt? - zarovnání plochy, osázení živého plotu, vybudování mlatového chodníku. Na ja?e o?ekáváme dolpn?ní herního prvku z prost?edk? vlastník? domu Tome?kova 4, kte?í se cht?jí podílet.
Vzhledem k nastalé situaci ješt? prob?hne instalace cedulek, které vymezí prostor d?tského h?išt? a prostor pro ven?ení ps? v?etn? stojanu se sá?ky na exkrementy. Prosíme všechny nájemníky o respektování vymezení t?chto prostor? - zejména majitele pejsk? o respektování plochy d?tského h?išt?.

Reklamace žlab?
Na upozorn?ní nájemníka bylo zjišt?no, že u instalovaných žlab?, které m?li napomoci lepšímu odvodu vody kolem dom?, došlo k drolení pojiva. Tato v?c byla ?ádn? rekamovaná správcem a jakmile bude p?íznivé po?así, bude provedena oprava. Bude nutné na n?jaký ?as uzav?ít pr?jezdy, kterých se to týká.

Rohy zdí v hale p?ed výtahy
Na žádost nájemníka nyní ?ešíme nehezký stav roh? zdí p?ed výtahy. Ty jsou poškozené - odloupnuté. Bylo zjišt?no, že navrhovaná instalace kovových roh? není nutná, jelikož ty tam již jsou od výstavby stavby. Posta?í tedy oprava t?chto roh? p?i b?žném malování, které je v plánu.

O?išt?ní vstupních dve?í
V m?sící lednu prob?hne ?išt?ní vstupních dve?í - odstran?ní reklamních nálepek. P?ed tímto úkonem - b?hem prosince - byly upozorn?ny všechny firmy jimž nálepky pat?í, že jejich konání není v po?ádku a byly požádány o odtran?ní svých reklam a respektování této plochy jako nereklamní a nevhodnou k vylepování vizitek. Prosíme tedy všechny nájemníky aby si samy pomohli udržet ?istotu dve?í a pokud se jim poda?í shledat n?jakou osobu jež bude zne?iš?ovat dve?e tímto zp?sobem aby ji v?c vysv?tlili a nedopustili vylepení nálepek nebo trvali na jejich odstran?ní. Rovn?ž pokud n?kdo shledá již vylepenou reklamu, prosím o rychlé info na: nebo 603802789 aby bylo možné s pachatelem situaci ?ešit ihned.

Vzduchové polštá?e v zádv??ích
Vzhledem k upozorn?ní nájemníka prob?hla kontrola v zádv??ích dom?, kde docházelo vlivem vzduchového polštá?e k nedovíraní vstupních dve?í, ?ímž byla ohrožena bezpe?nost domu proti vniku cizích osob. K oprav? tohoto stavu posta?ilo se?ízení samozavíra??. Pokud tedy znovu dojde k této situaci, prosím kontaktujte BSN ke kontrole, event. se?ízení.

Sklepy
Vzhledem k nastalému problému s identifikací sklep? budou na tyto vylepeny jejich ?ísla pro jednozna?nou evidenci a orientaci.


Rekonstrukce teras (aktualizováno 12. 2. 2012)

Vážení spolubydlící,
od 01.08.2011 budou na našich domech probíhat rekonstrukce teras, které z·v?tší ?ásti budou provád?ny „venkovní cestou", tzn. bez vstup? do byt?. Po?ítejte tedy prosím s·pat?i?ným provozem - pohyb pracovník? dodavatelské firmy v·okolí našich dom? a ?áste?n? v nich, do?asná instalace za?ízení k·provád?ní stavby (kontejnery, výtahy, nákladní vozy...).
V·p?ípad? dotaz? k·rekonstrukci teras se prosím obra?te na provád?jící firmu:
EKONOMSERVIS - stavby, a.s.
Pan Lubomír Mendel
tel.: 733·107·609

· Nový harmogram oprav teras 2012
· Objednávka opravy teras - EKONOMSERVIS - stavby a.s.
· pdf Rekonstrukce teras 2011